GUIA DIDÀCTICA

1 OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

      - Conèixer la vida i l'obra d'en Salvador Dalí.

 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS D'AQUESTA WEBQUEST.

 Aquesta WebQuest està pensada bàsicament per l'àrea de Socials., i també aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.

-Competències bàsiques en TIC

3. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI.

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els nois i les noies han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos.
Guardar un document.
Insertar imatges a un document
Capturar imatges a INTERNET
Guardar les imatges a la carpeta
Fer anar un navegador.

 

Aquesta WebQuest està pensada per unes 4 sessions d'uns 45 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.
Hauran de disposar dels recursos seguents:
Un ordinador per a cada grup de tres alumnes.
Connexió a Internet.
Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
Una impressora.
Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d´espai i estris suficients per escriure, dibuixar, retallar...

 

4. AVALUACIÓ.

Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

  • Els ajuda a pensar,

  • Els orienta sobre el què s´espera d´ells,
  • Els fa fixar en tots els detalls,
  • Potser s’esforçaran a fer un millor producte final

També és útil per als professors que apliquin una WQ no disenyada per ells, perquè:

  • Els pot ajudar a adonar-se  d´allò que fa que un producte final sigui bo i per què.
  • Els dóna pistes d´on han de posar més èmfasi ,
  • Els mostra quins detalls són més significatius
  • Els indica cap on han de dirigir l´atenció de l´alumne 
  • Els dona arguments per a millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes. 

En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses... conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de cerca, elaboració dels gràfics, producte final, la construcció del coneixement...

Per aconseguir una major objectivitat en l’avaluació apareix les llistes de comprovació, les RÚBRIQUES!