TASCA

 

Haureu d'esbrinar què li va passar a aquest país de 1900 a 1939, i així podreu entendre com i perquè evolucionaren les escoles a Catalunya durant aquells anys.

 

En primer lloc realitzareu una activitat prèvia individual, per tal que tots conegueu els principals esdeveniments d'aquells anys.

Després fareu grups de 5, en els que cada membre adoptarà un paper diferent (un polític, un empresari, un obrer, un periodista i un mestre). Amb l'objectiu de familiaritzar-vos amb el vostre paper, fareu un petit recorregut per la vida d'alguns dels polítics, empresaris, obrers, periodistes o mestres més destacats del període.

 

Com a primera activitat, cadascun dels membres del grup, de manera individual i segons el seu paper, haureu d'analitzar diverses situacions esdevingudes al primer terç del segle XX, tan a Catalunya com a la resta de l'Estat, amb un doble objectiu: d'una banda, bastir una visió global d'aquest període històric, i de l'altra establir una interrelació entre els diferents àmbits propis de Catalunya i el context espanyol del mateix moment.

D'aquesta manera, podreu copsar la complexitat de situacions que va viure Catalunya durant aquest període, quelcom que us permetrà passar a la següent activitat.

Aquesta segona activitat girarà a l'entorn d'una reunió de treball en la que us agrupareu tots els que teniu un mateix paper (els polítics, els empresaris, els obrers, els periodistes i els mestres) i compartireu les recerques individuals per a completar-les amb les aportacions de tots.

Ara tots teniu més informació sobre aquest període, informació diferent, o vista des d'un punt de vista diferent, i tots en podeu parlar amb més coneixement.

En la tercera activitat, us reagrupareu com al principi per a establir un debat sobre la següent qüestió:

En quina mesura els canvis que s'esdevingueren a Catalunya i a la resta de l'Estat al llarg del primer terç del segle XX afectaren a les escoles d'aquest país?

 

Un cop hagueu extret les conclusions del vostre debat, ja diposareu de tot el que us cal per elaborar el treball final, que consistirà en:

  • Una exposició oral de cada grup per presentar, a través d'un suport a escollir (una presentació multimèdia, un Power Point, un reportatge fotogràfic...) les conclusions del vostre debat.
  • Un dossier individual, on quedi recollida tota la feina realitzada en funció del paper adoptat.

 

EP! ABANS DE COMENÇAR...

Abans de començar el PROCÉS d'aquesta WebQuest, és imprescindible que us fixeu en l'apartat AVALUACIÓ. És necessari llegir tots els apartats de l'avaluació, anomenats rúbriques, perquè sabreu que s'espera de vosaltres, què es tindrà en compte a l’hora d’avaluar.