PROCÉS

 

Abans de començar, cadascú de vosaltres crearà una carpeta personal amb el seu nom (botó dreta + Nuevo + Carpeta) i la guardarà en la carpeta "Hi havia una escola..." que podeu trobar en el lloc habitual del vostre servidor.

En aquesta carpeta hi anireu guardant tota aquella feina que realitzeu, ja sigui quan treballeu individualment o quan ho feu de manera conjunta. Tot aquest material haurà de formar part del vostre dossier individual del treball final.

 

· En primer lloc, realitzareu una activitat prèvia individual.

· Ara us toca fer grups de 5.

· La primera activitat la farà cadascun dels membres del grup per separat.

· La segona activitat requereix que us agrupeu segons el paper adoptat.

· La tercera activitat comporta reagrupar-se com al principi.

 

Un cop hagueu extret les conclusions del vostre debat, diposareu de tot el que us cal per elaborar el treball final, que consistirà en:

 

Una exposició oral de cada grup per presentar, a través d'un suport a escollir (una presentació multimèdia, un Power Point, un reportatge fotogràfic...) les conclusions del vostre debat.

Material de suport: http://www.aulaclic.es/power2007/index.htm (aquest és un enllaç cap a un curs del programa "Powerpoint").

Un dossier individual, on quedi recollida tota la feina realitzada en funció del paper adoptat. Haurà d'incloure els documents words de:

  • la cronologia del període 1900 a 1939 de l'activitat prèvia;
  • l'esquema comparatiu sobre les biografies dels personatges destacats del paper adoptat;
  • els quatre informes de la primera activitat en funció del paper adoptat;
  • el resultat de la vostra reunió de treball la segona activitat;
  • les conclusions individuals del debat efectuat a la tercera activitat.

Material de suport: http://webquest.xtec.cat/109cast/d109m4/suports/word.htm (aquest és un enllaç cap a un tutorial del programa "Word").