GUIA DIDÀCTICA

 

APARTAT DEDICAT EXCLUSIVAMENT A L'EDUCADOR

Si és la primera vegada que us plantegeu utilitzar aquest tipus d’estratègia didàctica amb els vostres alumnes, se us aconsella llegir aquesta primera part. Si ja heu utilitzat altres WebQuests, podeu passar directament a la segona part.

 

Primera Part

 

Què és una WebQuest?

Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

 

Parts d'una WebQuest

Totes les WebQuests tenen els mateixos apartats: una portada o pàgina principal, una introducció, la tasca, el procés, l’avaluació, les conclusions, els crèdits i aquest apartat de guia didàctica on us trobeu ara.

Introducció: si entreu a l’apartat de la introducció, veureu com, si teniu en compte la filosofia constructivista en què es basen les WQ, és l’apartat on es plantegen unes preguntes, uns reptes, uns problemes que els alumnes han de solucionar. Des d’aquest apartat, convideu els alumnes a fer una recerca que li concretareu a l’apartat de la tasca.

Tasca: aquí, com podeu comprovar, expliqueu als alumnes què han de fer, és a dir, quina transformació han de fer amb la informació que trobin a Internet i en quin tipus de producte final l’han de convertir.

Procés: aquí veureu que s’han ordenat els passos necessaris per dur a terme la tasca. Hi ha activitats que han de fer en grups que, segons el rol assignat, veuran el tema des de punts de vista diferents, investigaran diferents aspectes en diferents webs… També se’ls explica com i on han d’anar desant la informació, les imatges i les activitats que van fent. En aquest apartat, trobareu els recursos, és a dir, els enllaços a totes les pàgines web que heu seleccionat amb molta cura. Es recomana, però, que, abans de començar la WebQuest, els reviseu tots per si algun enllaç ha canviat o ha desaparegut. Fixeu-vos en els suports (els trobareu en hipertext): potser us semblarà que els faciliteu massa la feina, però a les WQ es tracta precisament d’això, que trobin totes les facilitats i la informació com més a l’abast millor perquè arribin més lluny i més aviat als objectius que us heu proposat.

Avaluació: cal que, des de la presentació de la WebQuest, els feu fixar en aquest apartat i els recomaneu de llegir tots els apartats de la rúbrica perquè sàpiguen què espereu d’ells, què tindreu en compte a l’hora d’avaluar. Si us sembla necessari, adapteu les rúbriques als vostres alumnes reduint o ampliant els aspectes que cal avaluar i els nivells d’exigència.

Conclusions: aquí el vostre paper és molt important, ja que els ha de fer reflexionar sobre tot allò que han fet des del començament i també com els ha funcionat el grup. A més, els heu d’orientar respecte a la destinació que han de donar al producte: a qui l’han de fer arribar, on penjar-lo, quan representar-lo, etc. Potser heu de parlar primer amb el director/a o amb altres mestres. Cal que els alumnes vegin que allò que han fet és valorat i que incideix en el món que hi ha més enllà de les parets de l’aula.

Crèdits: trobareu d’on s'ha tret la informació, qui ha ajudat a crear aquesta WebQuest, etc.

 

El paper de l'educador

El vostre paper com a mestres durant el desenvolupament d’una WebQuest ha de ser sobretot el de:

 • Conductors
 • Dinamitzadors
 • Facilitadors
 • Orientadors
 • Reorientadors
 • Guies
 • Creadors d’entorns d’aprenentatge òptims
 • etc.

Per organitzar els grups de la manera més dient i per garantir que els debats no s’apartin del tema principal també heu de:

 • Garantir la participació de tots l’alumant.
 • Adaptar les activitats del procés, si cal, tenint en compte la composició de cada grup de treball.
 • Posar pau en cas de conflicte.
 • Fer reflexionar sobre l’actitud, els procediments i els resultats aconseguits.
 • Garantir que el producte surti de l’aula i repercuteixi en la comunitat escolar, familiar.
 • Que arribi als destinataris, responsables polítics o socials segons el tema.
 • Que sigui conegut per altres mestres, altres escoles…

Com podeu veure, el vostre paper no és gens fàcil, però és molt gratificador. Us desitgem molta sort i, si ens necessiteu, podeu comptar amb el nostre suport.

 

 

Segona Part

 

Objectius

 • Conèixer els factors que van incidir en la crisi del sistema de la Restauració i que van conduir a la dictadura de Primo de Rivera.
 • Identificar els factors que van incidir en la proclamació de la Segona República i valorar els intents de modernització política i econòmica.
 • Comprendre les principals característiques polítiques, econòmiques, socials i culturals de Catalunya en el primer terç del segle XX.
 • Conèixer l'impuls del catalanisme polític i valorar els intents de modernització política, econòmica i cultural duts a terme per la Generalitat republicana.
 • Situar cronològicament i geogràficament la Guerra Civil i les seves fases i comprendre’n les conseqüències.
 • Conèixer i valorar l'ajut internacional i les controvèrsies ideològiques en el bàndol republicà durant la Guerra Civil.
 • Valorar críticament les conseqüències de la Guerra Civil i les actituds intolerants.
 • Conèixer les característiques de la cultura i l'art a Espanya i a Catalunya.
 • Conèixer en profunditat i valorar la importància històrica de Francesc Macià i Llussà, Manuel Azaña, Lluís Companys i Jové i Frederica Montseny i la condició social de les dones.
 • Aprendre a identificar canvi i permanència per poder analitzar l'evolució d'una societat.

 

Continguts

Conceptes

 • La crisi del sistema de la Restauració (1900-1931). El regnat d'Alfons XIII: el regeneracionisme, la inestabilitat política i social. La dictadura de Primo de Rivera.
 • La Segona República: la proclamació, el bienni reformista (1931-1933), el bienni conservador (1933-1936), la revolució de 1934 i el govern del Front Popular.
 • El catalanisme i la Generalitat republicana. L'impuls del catalanisme polític. La Mancomunitat de Catalunya. L'obra de la Generalitat republicana. L'Estatut de Núria.
 • La Guerra Civil: el desenvolupament de la guerra. La dimensió internacional del conflicte. Guerra i revolució en el bàndol republicà. Balanç de la guerra.
 • Cultura i art a Espanya i a Catalunya. Cultura i societat. Pensament i literatura. La pintura i l'escultura. L'arquitectura.
 • Les biografies de Francesc Macià i Llussà, Manuel Azaña, Lluís Companys i Jové i Frederica Montseny.
 • Les condicions de vida de les dones entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX.

Procediments

 • Identificació dels elements de canvi i permanència.
 • Determinació de causes i conseqüències.
 • Elaboració d'un esquema.
 • Elaboració d'un eix cronològic.
 • Elaboració d'un informe.
 • Utilització de la xarxa d'internet per a la recerca d'informació.

Valors

 • Valoració crítica de les conseqüències de la Guerra Civil i de les actituds intolerants.
 • Actitud de rebuig envers formes de govern autoritàries i de la guerra com a mecanisme de resolució de conflictes.

Competències bàsiques

Entenem les competències bàsiques com els aprenentatges que es consideren imprescindibles i que l'alumne/a ha d'haver desenvolupat en acabar l'etapa per a l'assoliment de la seva realització personal, l'exercici de la ciutadania activa, la seva incorporació satisfactòria a la vida adulta i el desenvolupament d'un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Els àmbits de competències bàsiques identificats en aquesta WebQuest són els següents:

 • Competències transversals:
  • Les competències comunicatives:
   • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
   • Competència artística i cultural
  • Les competències metodològiques:
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència d’aprendre a aprendre
  • Les competències personals:
   • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Competències específiques centrades a conviure i habitar el món:
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

 

Temporització

Aquesta WebQuest està pensada per desenvolupar-la en unes 10 sessions d’una hora de durada. El desenvolupament que a continuació es detalla és susceptible d'experimentar les variacions que considereu necessàries en funció de les característiques dels vostres alumnes:

 • 1ª Sessió: presentació oral de la INTRODUCCIÓ i la TASCA de la WebQuest.
 • 2ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT PRÈVIA.
 • 3ª Sessió: formació dels GRUPS DE 5 i realització de l'activitat lligada.
 • 4ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT 1.
 • 5ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT 1.
 • 6ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT 2.
 • 7ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT 3.
 • 8ª Sessió: realització de l'ACTIVITAT 3 i preparació del TREBALL FINAL.
 • 9ª Sessió: finalització del TREBALL FINAL i reflexió a través de les CONCLUSIONS.
 • 10ª Sessió: EXPOSICIONS ORALS dels grups.

Segons la maduresa dels alumnes i la seva pràctica en treballar de manera col·laborativa i el nivell de coneixements de la tecnologia informàtica es poden necessitar més o menys sessions, part del treball és pot fer fora de les aules i enviar les consultes al professor via correu electrònic.

 

Altres recursos

Com a recurs complementari podeu consultar la següent bibliografia.

 

Treball cooperatiu

Per tal de garantir que el treball en grup sigui un treball cooperatiu, el vostre paper canvia doncs deixeu de ser qui transmet per ser qui organitza, facilita, crea l’entorn més favorable per a l’aprenentatge, i, per tant, heu de:

 • Especificar molt clarament els objectius del treball cooperatiu:
  • Elevar el rendiment i els resultats de tots els alumnes. (Les notes han de ser comunes per a tots els membres del grup).
  • Aconseguir un nivell superior de raonament i pensament crític.
  • Establir relacions positives més solidàries entre els alumnes. Desenvolupar un esperit d’equip. Els alumnes tenen objectius comuns, han de treballar per un interès comú, per tant, s’han d’ajudar, han de compatir, s’han d’ animar.
  • Valorar la diversitat: organitzar el treball de manera que la diversitat hi tingui un paper positiu i eficaç.
  • Garantir al mateix temps la responsabilitat i el compromís individual de tots i cada un dels membres del grup.
  • Augmentar l’autonomia i la capacitat de reflexió i autocrítica dels alumnes (que analitzin els resultats, reflexionin sobre el seu propi procés i les actuacions, i recondueixin les situacions vers unes accions més eficaces).
 • Prendre una sèrie de decisions prèvies de com organitzar els grups.
 • Explicar la tasca i la interdependència que els alumnes han de tenir entre ells.
 • Supervisar l’aprenentatge de molt a prop.
 • Intervenir per recolzar (ni massa aviat, ni massa tard).
 • Avaluar l’aprenentatge durant el mateix procés.

Coneixements previs

Pels alumnes de 4t. d'ESO, que reben per primer cop aquest tema i continguts, s'haurien de realitzar un parell de sessions prèvies a la realització de la WebQuest per tal de fixar alguns coneixements previs. Si els alumnes són de Batxillerat, caldrà valorar els coneixements previs que sobre el tema i continguts puguin tenir, per establir o no una sessió prèvia.

També hem de tenir en compte si els alumnes que realitzen aquesta WebQuest ja han treballat anteriorment aquest tipus d’estratègia didàctica.

Per desenvolupar aquesta WebQuest els nois i noies han de tenir uns mínims coneixements d’informàtica:

 • saber fer anar un processador de textos;
 • fer anar un navegador;
 • trobar informació en una web;
 • descarregar i desar informació;
 • fer una presentació en Power Point...

Material previst

Software:

 • Processador de textos.
 • Programa per fer presentacions com el Power Point.
 • Navegador d’Internet.
 • Connexió a Internet.

Hardware:

 • Mínim: un ordinador per a cada cinc persones. Màxim: un ordinador per a cada persona.
 • Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.

Organització de l'espai

Haurem de preveure un lloc de treball on a més de suficients ordinadors connectats a Internet es disposi d´espai adequat per escriure, organitzar material i parlar en petit grup.

 

Presentació d'alguns apartats

Alguns dels apartats d'aquesta WebQuest requereixen una presentació especial:

 • la INTRODUCCIÓ haurà de presentar-se oralment, establint un debat informal per tal d'aconseguir la màxima motivació dels alumnes;
 • la TASCA també haurà de presentar-se oralment a tot el grup, per tal d'aclarir els dubtes i preguntes inicials sobre el funcionament de la WebQuest i, sobretot per deixar ben clar quin és el treball que cal realitzar;
 • finalment, a la CONCLUSIÓ s'haurà d'incentivar la reflexió sobre la feina feta, posant èmfasi en la presa de consciència entorn les possibilitats que, un cop feta la WebQuest, s'obren als alumnes.

Avaluació escollida

En aquesta WebQuest és el professor qui avalua als alumnes a través de quatre rúbriques d'avaluació, agrupades en dos blocs: dues rúbriques pel treball durant el procés i dues més pel treball final.

La rúbrica és una eina per a l’avaluació que ens és útil per a mesurar el treball dels alumnes amb objectivitat i també ens ajuda a avaluar el funcionament de l´alumne per mitjà d´una gran diversitat de criteris.


Els alumnes han de tenir la rúbrica a l´abast abans de començar a treballar perquè:

 • els ajuda a pensar;
 • els orienta sobre el què s´espera d´ells;
 • els fa fixar en tots els detalls;
 • els estimula a esforçar-se a fer un millor producte final.

Les bastides (scaffolds)

FITXA DE SUPORT A L'ACTIVITAT 3: material de suport per tal d'ajudar als alumnes a enumerar i organitzar les seves reflexions durant el debat a l'entorn del grau d'incidència dels canvis més importants que afectaren a Catalunya i l'estat espanyol de 1900 a 1939 en el món de l'educació d'aquella època.

 

Adaptacions o variacions

Segons la maduresa dels alumnes i la seva pràctica en treballar de manera col·laborativa i el nivell de coneixements de la tecnologia informàtica, podreu adaptar o variar els apartats de la WebQuest:

 • Podeu anular l'ACTIVITAT PRÈVIA , donant feta als alumnes la cronologia que s'hi demana; o podeu fer que els alumnes la realitzin de manera col·lectiva. En funció del que varieu o adapteu, haureu de variar o adaptar el resultat del treball final.
 • Podeu fer que quan formin els GRUPS DE 5 , en comptes de realitzar de manera individual la recerca de biografies, ho fagin per grups en funció del paper adoptat.

Historial de la WebQuest

Aquesta WebQuest fou creada l'octubre de 2008 com a projecte del curs de formació de professorat "Activitats d'aprenentatge a Internet: Webquest". La darrera actualització s'ha efectuat el febrer de 2009.

 

Els vostres comentaris

Podeu fer arribar els vostres comentaris a la següent adreça electrònica: macdudua@yahoo.es