GUIA DIDÀCTICA

 

- Entre els objectius i possibilitats del treball cooperatiu se senyalen:

Ø      Crear un clima d’aula i de centre adient per a la integració social dels diferents alumnes i per l’aprenentatge

Ø      Repartir i compartir l’èxit escolar entre tot l’alumnat

Ø      Millorar l’autoconcepte de tots els alumnes (i no tant sols d’aquells que destaquen), com persones i com aprenents

Ø      Augmentar l’autoestima dels alumnes que s’aperceben com proveïdors d’ajuda per part dels seus companys

Ø      Potenciar actituds interpersonals comunicatives, d’empatia i de resolució de conflictes i el desenvolupament d’habilitats d’organització social

Ø      Superar prejudicis socials i culturals

Ø      Augmentar l’expressió i participació dels alumnes (no se senten cohibits en manifestar les seves idees, raonaments, descobriments, explicacions...)

Ø      Desenvolupar habilitats cognitives i lingüístiques útils i  apropiades per a l’aprenentatge de continguts escolars: definir, explicar, argumentar, justificar

Ø      Augmentar l’autonomia dels alumnes en la presa de decisions relatives al seu propi procés d’aprenentatge (aprendre a aprendre)

- Aquesta Webquest va dirigida a professors i alumnes d’ensenyament secundari, donat que el plantejament demana establir un cert debat entre alumnes, però pot ser orientativa per a qualsevol altre nivell educatiu

- Tot el treball es pot portar a terme Quatre hores de classe. Una primera sessió pel que els alumnes s’hapropien dels objectius proposats i una sessió per cada activitat proposada.

- El treball es pot desenvolupar dins de qualsevol àrea o matèria, ja que és un treball previ a l’aprenentatge en cooparació.

- Els grups d’alumnes no tenen perquè ser sempre els mateixos ni en el mateix número, dependrà de l’activitat a desenvolupar

- El desenvolupament de les activitats es pot realitzar a l’aula del grup classe, amb un ordenador a la classe és suficient, tant sols és necessària un ordenador per grup a la primera sessió

- Les graelles d’avaluació van destinades:

·        Una per grup (avaluació del treball grupal)

·        Una per a cada alumne (avaluació del paper individual dins del grup)

Poden ser recollides pel professor/ra i valorades amb cada grup per regular el funcionament mantingut durant la realització de les diferents activitats

- Tos els comentaris i suggeriments que facin millorar aquesta webquest els podeu fer arribar a vibanez@xtec.cat

 CLAU DE RESPOSTES AMB EXPLICACIÓ (Activitat 2: Perduts a la lluna)

 

EXPLICACIÓ

NÚMERO CORRECTE

A la lluna no hi ha aire per poder respirar

1.-  dues bombones d’oxigen de 100 litres cadascuna

No es pot viure massa temps sense aigua

2.- 10 litres d’aigua

Necessari per orientar-se

3.- Mapa dels estels (constel·lació lunar)

Es pot viure algun temps sense menjar

4.- Menjar concentrat

Necessari per comunicar-se

5.-Transmissor receptor FM, que funciona amb energia solar

Traslladar-se per terreny irregular

6.- 25 m de corda de nylon

Pot ser necessari

7.- Farmaciola d’urgències

Per portar objectes

8.- Seda de paracaigudes

Pot servir per protegir-se o portar coses

9.- Barca salvavides

Poden ser útils per propulsió

10.- Dues pistoles calibre 45

 

Necessita aigua per poder fer-la servir

11.- Una caixa de llet deshidratada

La cara il·luminada de la lluna està calent

12.- Unitat d’esclafament portàtil

El camp magnètic a la lluna és diferent al de la terra

13.- compàs magnètic

No hi ha oxigen a la lluna

14.- bengales per senyalar la posició

No hi ha oxigen

15.-  caixa de llumins