AVALUACIÓ

 

Avaluació del treball en grup: Empleneu la taula d’avaluació

 

 

VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

Nom del grup:

Components:

Data:                                                   Curs:

És important que no us hi limiteu a contestar si o no, i que feu l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta.

QÜESTIONS

SI

NO

COMENTARIS

Tots els membres del grup han escrit els resultats de la tasca encomanada en el seu full

 

 

 

Tots els membres del grup han donat la seva opinió

 

 

 

 

El grup ha afavorit que tothom expressi les seves idees

 

 

 

 

El grup ha respectat les opinions individuals de tothom

 

 

 

 

Hem discutit totes les propostes per igual (donant raons a favor o en contra, per rebutjar o acceptar una opinió)

 

 

 

Hem pogut elaborar una proposta conjunta i l’hem escrit tots, als nostres fulls

 

 

 

Hem portat el material que se’ns va demanar. Si no ha estat així, per què?

 

 

 

Hem repartit els rols de manera que tothom estigués satisfet

 

 

 

Tots els membres del grup han desenvolupat el seu rol satisfactòriament

 

 

 

Hem aprofitat el temps i l’hem dedicat a discutir la resolució de la feina encomanada

 

 

 

Hem après a elaborar una estratègia per realitzar les feines encomanades

 

 

 

Estic satisfet del treball que hem fet en el grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL DINS DEL GRUP

Nom de l’alumne:

Nom del grup al que pertanyo:

Data:                                                   Curs:

És important que no et limites a contestar si o no, i que facis l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta.

QÜESTIONS

SI

NO

COMENTARIS

He preparat, individualment l’estratègia per treballar eficaçment en el grup

 

 

 

He respectat l’opinió de tots els membres del grup

 

 

 

 

He fet preguntes adequades, provocant intercanvis d’opinions entre els membres del grup

 

 

 

 

He fet aportacions útils pel grup

 

 

 

 

He escoltat i he deixat parlar a la resta de membres del grup

 

 

 

 

He aconseguit que algun membre del grup solucionés algun dubte amb la meva ajuda

 

 

 

He estat responsable amb el meu rol, i he fet el que el grup em va assignar.

 

 

 

He après gràcies al grup alguna cosa que jo, individualment no havia aconseguit aprendre abans

 

 

 

He observat si la resta de companys del grup han après

 

 

 

He observat una major participació dels membres del grup respecte a les sessions anteriors

 

 

 

He portat el material que se’n va demanar. Si no ha estat així, per què?

 

 

 

Tinc problemes amb algun membre del grup?. En cas afirmatiu amb quin i per què?

 

 

 

Quan hi ha algun conflicte personal al grup, jo intento resoldre’l?. Com?