GUIA DIDÀCTICA

 

 

1. Objectius generals d’aquesta WebQuest

·         Estudiar què són les cèl·lules mare i quins tipus hi ha.

·         Conèixer les teràpies en les que s’utilitzen cèl·lules mare i els riscos i reptes que comporten.

·         Prendre consciència del debat ètic, polític i social que generen.

·         Fomentar la cooperació i el treball en equip.

·         Utilitzar adequadament  la xarxa d’internet per obtenir informació i saber analitzar la informació obtinguda.

 

2. Objectius específics o àrees curriculars

      Aquesta WebQuest està pensada per alumnes de Batxillerat i va dirigida a l’àrea de biologia i a la de ciències per al món contemporani. 

 

3. Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai

    Organització dels alumnes

    Els alumnes treballaran en equip en grups de 3 persones els quals adoptaran diferents rols: biòleg, metge i periodista.

    Coneixements informàtics dels alumnes

      Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica:

·         Crear una carpeta

·         Tenir uns coneixements bàsics per fer anar el processador de textos

·         Guardar un document

·         Insertar imatges a un document

·         Capturar imatges a INTERNET

·         Guardar les imatges a la carpeta

·         Fer anar un navegador

    Temporalització

Aquesta WebQuest està pensada per unes 5 sessions d’uns 50 minuts de durada.

Recursos i espai necessaris

·         Sala d’informàtica

·         Un ordinador per cada grup de tres alumnes, amb connexió a Internet i amb processador de textos

·         Una impressora

 

4. Avaluació

Els alumnes han de conèixer abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

·         Els orienta sobre els què s’espera d’ells

·         Fa que es fixin en tots els detalls

·         Potser s’esforçaran a fer un producte millor

 

Aquesta WebQuest serà avaluada pel professor mitjançant la Rúbrica d’Avaluació del Treball Escrit i per la Rúbrica d’Avaluació del Treball en Grup i també pels mateixos alumnes per mitjà de la Rúbrica d’Autoavaluació.