Guia didàctica

 

Nivell

2n d’ESO

 

Àrea

Llengua catalana

 

Temporització

Tres sessions d’una hora per a la cerca d’informació i elaboració dels textos, més dues sessions per a les exposicions orals i l'avaluació conjunta.

 

Organització

En primer lloc cal assegurar-nos que tots els/les alumnes han llegit com a mínim alguns fragments del Diari d'Anna Frank. A continuació s’ha d’agrupar l’alumnat en grups de tres (historiador/a, redactor/a, escriptor/a), que es repartiran les tasques d’acord amb el que s’explica a l’apartat “procés”. L’exposició oral serà conjunta i cada alumne/a s’encarregarà de fer l’explicació d’una part del text expositiu o de la lectura del text literari.

 

Espai

Les activitats prèvies a la webquest (lectura i comentari del Diari d’Anna Frank) es duran a l’aula ordinària, mentre que la realització de la webquest i l’exposició oral tindran lloc a l’aula d’informàtica, que haurà de tenir com a mínim un ordinador per cada tres alumnes.

 

Material

Llibre el Diari d’Anna Frank, un ordinador amb connexió a internet per cada tres alumnes i projector per a la presentació de diapositives.

 

Avaluació

Es farà un seguiment de l’alumnat durant el procés de treball de la webquest, que comptarà un 30% de la nota. Posteriorment, i després de l’exposició oral, es farà una avaluació compartida entre el professorat i l’alumnat de cada grup, d’acord amb la graella de l’apartat “avaluació” (70%). Si el resultat de l’avaluació conjunta és inferior a 16 punts, indicarà que no s’han assolit els objectius i que l’activitat no s’ha superat.

 

Continguts

(D’acord amb el Decret 143/2007 DOGC núm. 4915)

·        Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals, per mitjà d’entorns virtuals de comunicació.

·        Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

·        Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos escrits i audiovisuals amb atenció als expositius i literaris.

·        Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant fonts audiovisuals, recursos digitals i entorns virtuals de comunicació.

·        Ús d’estratègies de recollida d’informació. Saber seleccionar i valorar les diferents informacions.

·        Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i dels resultats de les produccions orals i escrites.

·        Diferenciació del gènere literaris epistolar i autobiogràfic.

·        Creació de textos expositius i literaris.

·        Ús de les TIC per a la cerca i elaboració de la informació.

 

Objectius

En acabar el treball de la webquest, l’alumnat ha de ser capaç de:

·        Reflexionar i mostrar sensibilitat davant de situacions racistes i d’injustícia social.

·        Crear textos expositius.

·        Crear textos literaris de tipus autobiogràfic.

·        Utilitzar la presentació en diapositives en la tasca escolar.

 

Rol del professorat durant l’aplicació de la webquest

Com que l’objectiu general d’aquesta metodologia és que l’alumnat treballi de manera cooperativa, investigui amb recursos reals de la xarxa i creï un producte fruit d’aquesta investigació, el professor o la professora ha de dinamitzar, conduir, facilitar recursos i orientar el treball de l’alumnat.

 

Contacte

Podeu fer arribar consultes, comentaris o suggeriments a ndoming9@xtec.cat