Avaluació

 

 

Abans de començar a treballar cal que reviseu els següents apartats d’avaluació, per poder ajustar la vostra feina al que s’espera de vosaltres. L’avaluació consta de dues parts:

 

1.  Treball personal dins el grup: 30%. Es valoraran els següents aspectes: motivació, iniciativa, interès, aportacions al grup i ajuda als companys/companyes. Avaluació a càrrec del professorat.

 

2.  Exposició oral de les diapositives i lectura de la creació literària: 70%. Avaluació compartida entre l’alumnat i el professorat, tenint en compte els criteris següents:

 

 

Just

1 punt

Regular

2

3

Molt bé

4

Puntuació

 

Presa de decisions

 

Al grup li ha costat arribar a acords i l’ambient de treball no ha estat massa bo.

Tot i que amb força desacords importants, el grup ha aconseguit prendre decisions per fer avançar el treball. L’ambient de treball ha estat correcte

L’ambient de treball ha estat positiu tot i que hi ha hagut alguns desacords amb les preses de decisions.

La coordinació entre els membres del grup i amb la presa de decisions ha estat perfecte. Hi ha hagut molt bon ambient de treball.

 

 

Contingut de la presentació (autora, context, casa... )

 

No és encertat i no s’ajusta als objectius demanats.

En general és encertat, però amb mancances importants.

És encertat, però hi ha alguna mancança.

La presentació demostra una cerca molt ajustada als objectius.

 

 

 

 

Contingut de la reflexió i del text literari.

No hi ha reflexió ni opinió. El diari està poc treballat.

L’argumentació de la reflexió és força pobra. El contingut del diari és poc atractiu.

La reflexió és argumentada i el contingut del diari és encertat.

La reflexió està molt ben argumentada. El diari està molt ben escrit i atrau l’atenció del lector/a.

 

 

Disseny del treball

 

 

El disseny no és adequat: no hi ha imatges, la informació no és clara i està desordenada.

En general és correcte però hi ha errors importants en la distribució i presentació de la informació.

El disseny és força suggerent, amb una bona distribució i presentació dels continguts.

És disseny és molt bo i atractiu, amb un presentació clara dels continguts.

 

Estil

La redacció és poc clara i concisa.

En general la redacció és correcta però amb errors d’expressió importants que no dificulten la comprensió general.

La redacció és correcta però amb alguns errors d’expressió aïllats.

La redacció és molt clara i concisa.

 

Llengua

Hi ha molts errors gramaticals i ortogràfics que arriben a dificultar la comprensió del text. (Més de 10 cada 100 paraules).

Hi ha força errors gramaticals i ortogràfics. (Entre 5 i 10 cada 100 paraules)

Hi ha alguns errors gramaticals i ortogràfics. (Menys de 5 cada 100 paraules)

Gairebé no hi ha errors gramaticals i ortogràfics.

 

Presentació oral del projecte

L’exposició no és clara ni coherent. No s’ha sabut explicar el que s’havia treballat.

En general l’exposició ha estat correcta, però alguns apartats no han quedat massa clars.

Exposició correcta i coherent, amb algun error aïllat que no dificulta la claredat de l’explicació.

S’ha sabut transmetre clarament i ordenadament el que s’havia treballat.

 

 

(criteri d’èxit:16 punts)